1. Základní ustanovení
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, zakázkového listu nebo smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), kdy na jedné straně je společnost Čáslavské Apolo s.r.o. a Vše pro interiér APOLO s.r.o. jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 3. Sdělení před uzavřením smlouvy
 4. Dílem se rozumí nákup zboží nebo nákup zboží včetně montáže (dále jen „Dílo“). Kupující souhlasí se specifikací díla (provedení, vlastnosti a parametry), které objednal na základě vlastního výběru, požadavků a případné předložené dokumentace v písemné formě. V případě požadavku na změny ve specifikaci nebo objemu Díla uplatněného Kupujícím až po uzavření Smlouvy není Prodávající tyto změny povinen akceptovat. Požadavky na změny mohou být Kupujícím požadovány pouze a výhradně písemnou formou. V případě, že Prodávající odsouhlasí zvětšení objemu Díla, bude sjednán nový závazný termín Díla.

 III. Smlouva

 1. Smlouvu může Kupující uzavřít pouze tak, že podepíše cenovou nabídku, kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo. Uzavřená Smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 2. Součástí Smlouvy se v případě uskutečnění zaměření stává protokol o zaměření, který blíže specifikuje technické detaily Smlouvy (dále jen „Zaměření“).
 3. Smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu předá Dílo.
 4. Prodávající odevzdá Kupujícímu Dílo v ujednaném množství, jakosti a provedení. Dílo bude vyhovovat požadavkům právních předpisů.
 5. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k Dílu, a proto se Kupující stane jeho vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 6. Veškerá sdělení týkající se vztahů vyplývajících z této Smlouvy lze uplatnit jen písemně podáním doručeným na adresu druhé smluvní strany.
 7. Přechod nebezpečí škody
 8. Prodávající neodpovídá za škodu, která vznikne na Díle po okamžiku, kdy přejde nebezpečí škody na Díle na Kupujícího. Povinnosti Prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost Díla tím nejsou dotčeny. Nebezpečí škody na Díle přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy převezme Dílo od Prodávajícího, nebo (jestliže Kupující poruší svou povinnost Dílo převzít) v okamžiku, kdy měl Dílo od Prodávajícího podle Smlouvy převzít.
 9. Jestliže je Prodávající povinen podle Smlouvy předat Dílo dopravci v určitém místě pro přepravu Díla Kupujícímu, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Díle předáním Díla dopravci.
 10. Škoda na Díle, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na Kupujícího, nemá vliv na povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě zboží došlo v důsledku porušení povinnosti Prodávajícího.
 11. Kupující je povinen ve smyslu ustanovení § 2104 obč. zák. prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpeční škody na Díle. Prohlídku musí Kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možno zjistit odborně provedenou prohlídkou. Jestliže Smlouva stanoví odeslání Díla Prodávajícím, může být prohlídka odložena až do doby, kdy je Dílo přepraveno do místa určení.
 12. Jestliže kupující Dílo neprohlédne co nejdříve po přechodu nebezpeční škody na Díle, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo Dílo již v době přechodu nebezpečí škody na Díle.